خطر کنسانتره آنتیموان

وبلاگ بزرگ مقالات زمین شناسی - معدن طلاي ساري گوناي ( داشکسن .انديكس ساري گوناي ( داشکسن سابق ) Au/Sb ( طلا، آنتيموان ) تقريبا در 60 کيلومتري شمال غرب شهر همدان در ورقه 100000/1 زمين شناسي كبودر آهنگ، در گوشه ي جنوب . يک مطالعه ي متالوژي نشان داد که فرآوري طي دو مرحله ( تکليس مستقيم و تکليس کنسانتره ي سولفيد ) در انواع مخلوط سولفيد و کانه ي سولفيد مي تواند بازيافت طلا را به.خطر کنسانتره آنتیموان,چرا ديگر از رخدادهاي ناگوار در صنايع شگفت زده نمي شوم - می متالز3 مارس 2018 . . و از سوي ديگر بدون ترديد روزي خواهد رسید كه چنان اين مشكلات و خطرات نهادينه می گردند كه ديگر ما حتي از درك آنها و علت تشكيل رخداد های ناگوار ناتوان شویم همانگونه كه امروز در درك سبب شكل گيري برخي از حلقه هاي ناكارآمد در شبكه هاي خطر ساز ناتوان هستيم و شايد حتي روزي برسد اهميت چاپ اين يادداشت در يك روزنامه نيز.

24 نظرات

خطر کنسانتره آنتیموان,

اصل مقاله (11558 K)

1 ا کتبر 2016 . آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ. اﺳﺖ . ]4[. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. آﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق. ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﻤﻲ. ،. ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ رﺳـﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ. ﺑﻲ. ﻧﻬﺎﻳﺖ. آﻟﻮده. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ. آﻧﺘﻴﻤﻮان. و. ﻧﻘﺮه،. ﺑﻪ ﺷـﺪت . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻫﻦ. اﺳﺖ. ،. رﺳﻮب ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﺣﺎﺻﻞ از آن. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت. آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد . در ﺣﺎل. ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻨﺘﺮل و اﺻﻼح آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﺑﻪ.

بررسي راندمان حذف تري هالومتانها (THM) توسط سيستم اسمزمعكوس خانگي

ﺧﻄـﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ. THMs. اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑـﺴﻴﺎري از آﻻﻳـﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﻧﺘﻴﻤﻮان، آرﺳﻨﻴﻚ، ﺑﺎرﻳﻮم، ﻓﻠﻮﺋﻮر، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، و ﺳﻠﻨﻴﻮم،. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رادﻳﻮﻧﻮﻛﻠﻮﺋـﻴﺪﻫﺎ از . concentrate. ). در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﻠﻮت اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. 60. 40 و. درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎن. ﺑـﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺷـﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﺪ . اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ. ذرات ﺑـﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟـﻲ ﺑـﻴﺶ از. 100.

سم شناسی مواد غذایی - بهداشت و ایمنی مواد غذایی

در این میان علم سم شناسی ، با بررسی تاثیرات نامطلوب ایجاد شده در انسان در اثر این آلودگیها و مشخص نمودن ایمنی یا خطر ناشی از آنها ، راه را برای فعالیتهای درمانی این آلودگیها باز .. استفاده بیشتر از کنسانتره مسمومیت با گوسیپول را افزایش می دهد. ... با افزودن مقادیر خیلی کمی آنتیموان یا فلزات دیگر به سرب می‌توان آنرا سخت نمود.

ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه راﻫﻨﻤﺎي اﻣﻜﺎن - سازمان نظام مهندسی معدن

2 مارس 2018 . ﻓﺮآوري در ﻣﻘﻴﺎس. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،. ﭘﺎﻳﻪ. و ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ. -. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل. ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه. از ﻛﺎﻧﺴﻨﮓ. -. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري و ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮآورده. ﻫﺎ. -. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ .. ب ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ. -. ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و زﻣﻴﻦ. ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﻮار و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در راﺳﺘﺎي آﺑﺮاﻫﻪ. ﻫﺎ. -. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ.

: آنتیموان - دانشنامه رشد

عمومی. نام , علامت اختصاری , شماره, Antimony, Sb, 51. گروه شیمیایی, شبه فلز. گروه , تناوب , بلوک, 15 VA, 5 , p. جرم حجمی , سختی, 6697 kg/m3, 3. رنگ, خاکستری نقره‌ای درخشان img/daneshnameh_up/1/19/125pxSb2C51.jpg. خواص اتمی. وزن اتمی, 121.760. شعاع اتمی (calc.) 145 (133) pm. شعاع کووالانسی, 138 pm. شعاع واندروالس.

اصل مقاله (11558 K)

1 ا کتبر 2016 . آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ. اﺳﺖ . ]4[. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. آﻟﻮدﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮق. ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﻤﻲ. ،. ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ رﺳـﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘـﻪ. ﺑﻲ. ﻧﻬﺎﻳﺖ. آﻟﻮده. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ. آﻧﺘﻴﻤﻮان. و. ﻧﻘﺮه،. ﺑﻪ ﺷـﺪت . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻫﻦ. اﺳﺖ. ،. رﺳﻮب ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﺣﺎﺻﻞ از آن. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت. آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد . در ﺣﺎل. ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻨﺘﺮل و اﺻﻼح آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك ﺑﻪ.

سرب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سرب فلزی است براق، انعطاف پذیر، بسیار نرم، شدیداً چکش خوار و به رنگ سفید مایل به آبی که از خاصیت هدایت الکتریکی پایینی برخوردار می‌باشد. این فلز حقیقی به شدت در برابر پوسیدگی مقاومت می‌کند و به همین علت از آن برای نگهداری مایعات فرسایشگر (مثل اسید سولفوریک) استفاده می‌شود. با افزودن مقادیر خیلی کمی آنتیموان.

بررسي راندمان حذف تري هالومتانها (THM) توسط سيستم اسمزمعكوس خانگي

ﺧﻄـﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ. THMs. اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑـﺴﻴﺎري از آﻻﻳـﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﻧﺘﻴﻤﻮان، آرﺳﻨﻴﻚ، ﺑﺎرﻳﻮم، ﻓﻠﻮﺋﻮر، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، و ﺳﻠﻨﻴﻮم،. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رادﻳﻮﻧﻮﻛﻠﻮﺋـﻴﺪﻫﺎ از . concentrate. ). در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﻠﻮت اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. 60. 40 و. درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎن. ﺑـﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺷـﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﺪ . اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ. ذرات ﺑـﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟـﻲ ﺑـﻴﺶ از. 100.

ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه راﻫﻨﻤﺎي اﻣﻜﺎن - سازمان نظام مهندسی معدن

2 مارس 2018 . ﻓﺮآوري در ﻣﻘﻴﺎس. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،. ﭘﺎﻳﻪ. و ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ. -. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل. ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه. از ﻛﺎﻧﺴﻨﮓ. -. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري و ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮآورده. ﻫﺎ. -. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ .. ب ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ. -. ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و زﻣﻴﻦ. ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﻮار و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در راﺳﺘﺎي آﺑﺮاﻫﻪ. ﻫﺎ. -. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ.

IPS-C-TP-102(1) - استانداردهاي نفت وگاز

FOREWORD. The Iranian Petroleum Standards (IPS) reflect the views of the Iranian Ministry of Petroleum and are intended for use in the oil and gas production facilities, oil refineries, chemical and petrochemical plants, gas handling and processing installations and other such facilities. IPS is based on internationally.

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

353 - تحلیل خطر واحدهای کلرزنی تصفیه آب به روش‌های FMEA و FTA، اولویت بندی فاکتورهای مؤثر به روش‌های آنتروپی شانون و SAW و ارائه مدلی جهت نظارت و کنترل ایمنی به روش PetriNet (چکیده) 354 - ارزیابی .. 956 - تاثیر پروتئین های آلبومین، سدیم کازئینات، کنسانتره آب پنیر و ژلاتین بر ریز ساختار موس شکلاتی (چکیده)

اخبار فلزات - ایران

پیش‌بینی قیمت سنگ آهن، زنگ خطری برای تولیدکنندگان پرهزینه · گفت و گو · بازار جذاب فروکروم باعث جذب شرکت پارت گوال شد. رضا نخعی، مدیرعامل شرکت پارت گوال. بازار جذاب فروکروم باعث جذب شرکت پارت گوال شد. اخبار فلزات: رضا نخعی، مدیرعامل شرکت پارت گوال در گفت‌وگو با «اخبار فلزات» علت تمایل شرکت پارت گوال.

لغت نامه تخصصی - اطلس توسعه - باتری جی ان گلوبال - (gn global)

Manchester positive plate, صفحه مثبت منچستر, نوعی صفحه پلانته که در آن دکمه های نوار سرب خالص به سوراخهای مدور در شبکه های ضخیم سرب آنتیموان پرس شده اند. Marine battery, باطری دریایی, نوعی باطری برای تاسیسات عرشه کشتی جهت تامین نیروی استارت زدن و تامین برق اضطراری ، زنگ اعلام خطر و تجهیزات مخابراتی.

اطلس مناطق محروم کشور ف / ص ل اول - بنیاد برکت

قابلیت هـا و اسـتعداد منطقـه و پتانسـیل های وقـوع خطـر دربخش هـای محـروم را پوشـش دهنـد و دوم کم تریـن هم پوشـانی .. کرمانشـاه، کردسـتان و سیسـتان و بلوچسـتان خطـر خیلـی زیـاد درجهـت وقـوع زلزلـه وجـود دارد. .. مزیـت نسـبی در تولیـد صنایـع تبدیلـی کشـاورزی نظیـر کنسـانتره، کشـمش، سـرکه، الكل صنعتـی، آب میوه ) سـیب25(.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

خطرات ناشی از برق گرفتگی و تاثیرات بیولوژیک آن بر بدن انسان و تجزیه و تحلیل دو حادثه برق گرفتگی از دیدگاه ایمنی 19. خازن گذاری بهینه در شبکه فشار ... بررسی عملکرد کاتالیست های پایه آنتیموانی و پایه تیتانیومی در سنتز پلی اتیلن ترفتالات با استفاده از روش استریفیکاسیون مستقیم 98. بررسی علل گرفتگی.

پتانسیل ها و توانمندی های استان خراسان جنوبی اینجا - مرکز خدمات .

عنوان و نام پدیدآور: توانمندی ها، پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری خراسان جنوبی/ تهیه و تدوین: میثم. حاجی پور. ]و دیگران[؛ مدیر پروژه: سید مهدی رمضانی؛ ترجمه گروه مترجمی؛ ]برای[ اداره کل امور اقتصادی و. دارایی خراسان جنوبی، مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان. مشخصات نشر: بیرجند: چهار درخت ، 1393. ص.

توسعه معادن با کمک بخش خصوصی - دنیای اقتصاد

4 نوامبر 2017 . همچنین توسعه فعالیت‌های اکتشاف مواد معدنی مختلف در مناطق پر خطر یا مناطقی که بخش خصوصی تمایل به حضور در آنها ندارد از اولویت‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال ۹۶ است. ضمن این که افزایش بودجه پژوهشی به میزان درآمد در حوزه‌های زغال سنگ، کک، آنتیموان، کرومیت و فروکروم و اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های.

خطر کنسانتره آنتیموان,

توسعه معادن با کمک بخش خصوصی - دنیای اقتصاد

4 نوامبر 2017 . همچنین توسعه فعالیت‌های اکتشاف مواد معدنی مختلف در مناطق پر خطر یا مناطقی که بخش خصوصی تمایل به حضور در آنها ندارد از اولویت‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سال ۹۶ است. ضمن این که افزایش بودجه پژوهشی به میزان درآمد در حوزه‌های زغال سنگ، کک، آنتیموان، کرومیت و فروکروم و اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های.

طراحی روش نوین برداشت لیتیوم از شورابه‌ها

در حوزه اکتشاف مواردی همچون صدور مجوز برای ۴۹۰محدوده اکتشافی، ۲۹۰ گواهی کشف برای مواد معدنی همچون سیلیس نیمه قیمتی، آنتیموان، طلا، مس، پتاس سنگی، نقره و سرب و . همچنین تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر در کشورهای عضو اکو، ایجاد سامانه اطلاعات مکانی تحت وب به منظور دسترسی آزاد به اطلاعات، معرفی۳۰۰منطقه امیدبخش معدنی به منظور.

پتانسیل ها و توانمندی های استان خراسان جنوبی اینجا - مرکز خدمات .

عنوان و نام پدیدآور: توانمندی ها، پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری خراسان جنوبی/ تهیه و تدوین: میثم. حاجی پور. ]و دیگران[؛ مدیر پروژه: سید مهدی رمضانی؛ ترجمه گروه مترجمی؛ ]برای[ اداره کل امور اقتصادی و. دارایی خراسان جنوبی، مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان. مشخصات نشر: بیرجند: چهار درخت ، 1393. ص.

MINERS DATABASE - طلا (اکتشاف و استخراج ، فرآوری ،استحصال .

د ) طلا در ساير مينرال ها مانند آرسنيك و آنتيموان و يا با پورفيرهاي مس و يا با مينرال هاي سرب و روي و يا با مواد كربن‌دار وجود دارد. ******************************* ... از آنجا كه خطر آلودگي ناشي از جيوه وجود دارد، در حال حاضر استفاده از ملقمه جيوه در عمليات استخراج طلا در مقياس بزرگ، واقعا تحريم شده است. جيوه و آرسنيك جزء مواد آلوده كننده.

كتاب پرستار و دياليز

ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻪ درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺮﯾﺎن ﮐﺮوﻧﺮي ﻗﻠﺐ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺮوق ﻣﻐﺰي، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي. ﻋﺮوق. ﻣﺤﯿﻄﯽ و. CHF. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ .. آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ. ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺤﻠﻮل دﯾﺎﻟﯿﺰ داراي آﻧﻬﺎ اﺳﺖ . ﮐﻠﺴﯿﻢ. 2(0.1mEq/L). ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ. 4(0.3mEq/L). ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ. 8(0.2mEq/L). ﺳﺪﯾﻢ. 70(3.0mEq/L). ﺳﺎﯾﺮ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ. آﻧﺘﯿﻤﻮان. 0.006. آرﺳﻨﯿﮏ. 0.005. ﺑﺎرﯾﻢ. 0.1. ﺑﺮﻟﯿﻮم. 0.0004. ﮐﺎدﻣﯿﻮم. 0.001. ﮐﺮوم.

خطر کنسانتره آنتیموان,

ﻋﻨﻮان در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﻮردﮔﯽ - ResearchGate

در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎوي ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ. ﻧﮕﺎرش. : ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ. اﺳ .. ﻻت ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﻓﺖ وزﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺧﻄﺮات و ﺻﺪﻣﺎت. ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ .. آﻧﺘﯿﻤﻮان. (. Sb. ) ﯾﺎ ﻓﺴﻔﺮ. (P). ﻣﯽ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ. ﮐﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد . ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮي دارﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﻣﺲ و ﻧﯿﮑﻞ. (. 70 – 90 Cu, 10 – 30 Ni. ) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . 3-9-. ﺧﻮ.

Pre:کارخانه weifang ماشین آلات معدن
Next:توپ های آهن مورد استفاده در سنگ شکن