تجهیزات شناوری برای استخراج از معادن برای 8

طراحان کشتی - کشتی چیست؟(1)کشتی شناور بزرگی است که برای حمل مسافر و بار بر روی آبهای آزاد یا رودخانه و دریاچه های پهناور استفاده می‌شود. از دیگر شناورها می‌توان از قایق، بارج، لنج و زیردریایی نام برد، با این همه، وسایل دیگری نیز هستند که می‌توان به فهرست فوق افزود: کایاک، کرجی، کانو،.تجهیزات شناوری برای استخراج از معادن برای 8,• چینـی بهداشتـی • مـواد اولیــه گزارش جهانی صادرات و واردات چینی بهدرا انتخاب می کند Freestile. چرساس 2016 که نمایشگاه. بین المللی کاشی سرامیکی و لوازم. حمام است، از 26 تا 30 سپتامبر در. بولونیا برگزار شد و رکورد 50،976. بازدیدکننده بین المللی )5/7 درصد. بیش تر از 2015( را بر جای گذاشت. تعداد بازدیدکنندگان ایتالیائی هم. پس از سال ها رکود افزایش یافت و به. مجموع3/8( 55،625+ درصد(.

24 نظرات

گفتگو با مهندس مرتضی شناور مديرعامل شركت سنگ آهن احیاء سپاهان

مرتضی شناور در سال 1358 در شهر بندر شرفخانه آذربایجان شرقی به دنیا آمد. وی پس از اخذ کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن از دانشگاه امیرکبیر، فعا.

فایل کتاب - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

8. در تکاپوی توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان. مـروری بر رویـکردها و اقـدامـات معاونت علمی و فناوری رییس جمـهور. سخنان حجت االسالم واملسلمین دکرت حسن روحانی؛ .. درمـان و آمـوزش پزشـکی- نفـت - صنعـت، معـدن و تجـارت و بسـیاری دیگـر از نهادهـای ملـی و بـا رایزنـی ... و نوآوری در کشور مستلزم تجهیز دستگاه های اجرایی و متولیان.

ﺁﻫﻦ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍی ﺭوﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ

1 فوریه 2010 . Page 8 .. ﺗﻮان ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻘﻮط وزﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات او ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤـﻮد و اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮاﻓـﻖ. ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . 1 -3-7 -. آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺸﺶ ... اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدد . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﯿﻠﮕ. ﺮد. ﺑﻪ. ﻗﻄﺮ. 13. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ، از ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ. 14. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎﺑﻨﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﺮ. د ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وزن ﺗﺌﻮرﯾﮏ آن. 535. ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

گزارش ویژه آینده نگر - اتاق بازرگانی

21 نوامبر 2016 . نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. برای پایان دادن .. 8 میلیارد. محصوالت. پالستیکی. 22 میلیارد. لوازم تزئینی. 15 میلیارد. علم صنایع. 1 میلیارد. الکترونیکی و ارتباطات. 2 میلیارد. لوازم تزیینی .. زیرمجموعه معدن نیز رشد 8.8 درصدی استخراج نفت تاثیر قابل توجهی در.

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ

وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺟﺮای اﻧﺪودﻫﺎ. 72. 6-8-. ﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﻫﺎی. ﻓﺼﻠﯽ. 74. 6-9-. آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ راه. 74. 6-10-. ﭘﺨﺶ ﻗﯿﺮ. 74. 6-11-. ﮐﻨﺘﺮل وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ. 75. ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ. -. آﺳﻔﺎﻟﺖ. ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ. 7-1-. ﺗﻌﺮﯾﻒ. 78 .. 1-4-2-. زﯾﺮاﺳﺎس. زﯾﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺸﺮ ﻻﯾﻪ روﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮروی ﺑﺴﺘﺮ روﺳﺎزی ﻗﺮار ﻣـﯽ. ﮔﯿـﺮد . ﻣﺼـﺎﻟﺢ زﯾﺮاﺳـﺎس ﻣﻌﻤـﻮﻻً از ﺑﺴـﺘﺮ. رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ، ﻣﺨﺮوط اﻓﮑﻨﻪ. ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدن ﮐﻮﻫﯽ. (. ﺳﻨﮓ ﺷﮑﺴﺘﻪ. ).

گفتگو با مهندس مرتضی شناور مديرعامل شركت سنگ آهن احیاء سپاهان

مرتضی شناور در سال 1358 در شهر بندر شرفخانه آذربایجان شرقی به دنیا آمد. وی پس از اخذ کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن از دانشگاه امیرکبیر، فعا.

ﺧﻮردﮔﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز آﻣﻮزش و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

6 ژانويه 2015 . 4-8-. ﺑﺮرﺳ. ﻲ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ. ي. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪ. ي. در ﺧﻮردﮔ. ﻲ. 4-8-1-. ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻳﮋه اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ. 4-8-2-. ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ. 4-8-3-. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪي .. ﻋﻜﺲ اﺳﺘﺨﺮاج . 3-2-. ﺧﻮردﮔﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ. ﺧﻮردﮔﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﺘ. ﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ اﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ. واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ.

ﺁﻫﻦ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍی ﺭوﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ

1 فوریه 2010 . Page 8 .. ﺗﻮان ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻘﻮط وزﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات او ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤـﻮد و اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮاﻓـﻖ. ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . 1 -3-7 -. آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺸﺶ ... اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدد . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﯿﻠﮕ. ﺮد. ﺑﻪ. ﻗﻄﺮ. 13. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ، از ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ. 14. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎﺑﻨﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﺮ. د ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وزن ﺗﺌﻮرﯾﮏ آن. 535. ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

واگن دریل wagon drill - شلاله - BLOGFA

آنتراسیت : دارای تا کربن ثابت و 2 تا 8 مواد فرار با رنگ خاکستری است و با شعله آبی کم رنگ کوتاه همراه با بو می‌سوزد. ... يمانكار بايد قبل از شروع استخراج از معدن ، تصويب دستگاه نظارت را در مورد نحوة اجرا و جزئيات عمليات معدنكاري، نوع تجهيزات و ماشين‌آلات، برنامة اقدامات ايمني و مقررات ويژه را كه بايد در حين كار رعايت.

Untitled - UNIC Tehran

8: ارائه ی کمک ها بخش آموزشی حين این که از مشکالت بسياری کاسته است مشکالت دیگری را نيز به وجود آورده است. کادر 4 .9: واکنش های نا برابر .. درآمد، نمی توانند میزان منابع مالی مورد نیاز را تجهیز کنند تا بتوانند. هزینه های عمومی در مناطق در .. 'مدارس شناور' را برای مردم Bede )رودخانه جیپسی( ایجاد کرده است،. افرادی که معیشت آن ها.

درون شهری و برون شهری

جدول 1-8- واردات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در ایران از سال 1376 تا 1386 )میلیون بشکه معادل نفت خام در سال(. 1-18 .. جدول 7-4- تصادفات برون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت از سال 1376 تا 1386 ... تالش صنعتگران و محققین کشورمان در زمینه کشف و استخراج نفت سبب گردیده است ایران در جایگاه ارزنده.

تجهیزات شناوری برای استخراج از معادن برای 8,

آموزش عمومی ایمنی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

8. ساعته در مواجهه با صدای بیش از. حد توصیه شده قرار گیرد. ،. می بایست اقدامات کنترلی مدیریتی و فنی جهت کاهش مواجهه با صدا در. محیط کار اجرا گردد. عالوه بر این حد .. وسایل انتقال نیرو. –. ماشین های فلزکاری و برش.. –. ماشین آالت کشا. ورزی. –. ماشین آالت چوب بری. –. ماشین آالت معدن. –. تاسیسات الكتریكی. –. تجهیزات گرمایش،.

گزارش سالانه سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394 - بانک خاورمیانه

بـوده کـه بیـش از 40 درصـد نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل کاهش نشـان. می دهـد. جدول 4- نرخ رشد زیرمجموعه های گروه صنعت بر حسب قیمت های ثابت سال 13۷6 )درصد(. 1394. کل سال. بهار. تابستان. پاییز. زمستان. *گروه صنعت. -2/2. -3/1. -1/7. -4/4. 0/6. صنعت و معدن. 0/0. -1/6. -0/1. -1/3. 3/0. معدن. 1/7. 2/4. 1/8. -7/3. 9/9. استخراج نفت و گاز.

سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد

بالغ بر. 8/9. درصد بوده که. کمتر. از رشد. اقتصادی. استان یزد. /6). 13. درصد( در این دوره بوده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش. کشاورزی. معدن. صنعت. خدمات .. ها و تجهیزات دستگاه. های اجرایی. -. روند فزاینده سهم پرداخت. های اجتناب. ناپذیر )فصل. و1. 6. ( در اعتبارات هزینه. ای و در نتیجه. انعطاف. ناپذیر شدن اعتبارات این ب. خش.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدي دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻦ ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه: ﻫﻠﺮ و Direct . - Boland Payeh

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﻪ. ﻋﻠﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎر. ي ﺳـﺎﯾﺖ ( دﻣـﺎي ﻫـﻮا ،. ارﺗﻔﺎع ، .) ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﯿﺴـﺘﻮن و ﺣﺮارﺗـﯽ و ﻓـﻮق. ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﺑـﻮ. دن ﻫـﺮ دو ﻧﯿﺮوﮔـﺎه و ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻇﺮﻓﯿـﺖ. ﻫـﺎي. ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮق. [8]. ،. ﻫﺰﯾﻨﻪ .. ﺮاﺣـﯽ، اﺟـﺮا، ﺗﺠﻬﯿـﺰ،. راه. اﻧﺪازي و ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺷـﻤﺎره. 1. (ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﻤﺎره. 1. ) ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠـﺎري و اداري و. ﺑﻬﺴﺎزي و ﺑﻬﺮه. ﺑـﺮداري ﭘﺎرﮐﯿﻨـﮓ ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ و روﺑـﺎز ﻣﻘﺎﺑـﻞ.

انضباط مالی - مجله الکترونیکی - اتاق بازرگانی اصفهان

صاحب امتیاز: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان. مدیر مسئول: مهندس .. تجهیزات و ماشین آالت به روز و مدرن و صادرات. محصوالت تولیدی .. 8. جدول شماره1( وضعیّت نهایی سپرده ها، تسهیالت، تعهدات ومطالبات بانک های تجاری. اسفند ماه سال 88 الی اسفند سال 89 )مبلغ میلیارد ریال(. شــرح. سپرده های. خصوصی. خالص. تسهیالت.

تجهیزات شناوری برای استخراج از معادن برای 8,

مدیریت طرحهای عمرانی - اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاهها

ای از. ﺑﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ در ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺳﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ. ﺑﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯽ. ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ. ﺳﻮد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر. ﮐﺎرآﻣﻮزی. درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺑﯿﻤﻪ. 5. درﺻﺪ. 8. درﺻﺪ. 8 .. ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات. ) و راﻫﺪاری و ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن . ت. -. رﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ. : در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ. ،. ﻧﺴﺎﺟﯽ. ،. ﭘﻮﺷﺎک. ،. ﭼﺮم. ،. ﭼﻮب. ،. ﺷﯿﺸﻪ. ،. ﺳﻠﻮﻟﺰی. ،. اﺳﺘﺨﺮاج.

ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی - قائمیه

2- پاداشها 3- مشاغل 4- عملکرد 5- آموزش 6- توسعه کارراه 7- تعهد 8- فقدان انسجام گروهی 9- نارضایتی از مدیریت و سرپرستی 10- کارمند یابی، گزینش و ارتقاء 11- . فرایندهای توسعه منابع انسانی عبارتند از: • آموزش و پرورش • مدیریت عملکرد • تجهیز منابع تلفیق خط مشی‌های توسعه منابع انسانی آیا مدیریت کسب و کار و توسعه مناب.

Iran Nameh, Vol. 30, No. 1, Spring 2015 by Iran Namag: A Bilingual .

8 . سیاست کار زنان در ایران . 1988): 221–243; Valentine M. Moghadam, “The Reproduction of Gender Inequality in Muslim ” Societies: A Case Study of .. “شركت‌هایی كه به تشخيص وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارايی فعاليت‌های خود را صرف صدور يك يا چند نوع كاالهای صادراتی و صنعتی و يا استخراج و بهره‌برداری معادن و يا.

راﻫﻨﻤﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در آب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺎﻣﺪه

11 جولای 2006 . 2-8-1-. دﻻﻳﻞ ﻋﺪم. دﻗﺖ ﻛﻨﺘﻮر. 58. 2-8-2-. ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﺘﻮر. 60. 2-8-3-. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪه. 61. 2-8-4-. دﻗﺖ ﻛﻨﺘﻮرﻫﺎي آب از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد. 63. 2-8-5-. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺪه ... ﻠﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات. ﺗﺼﻔﻴﻪ آب،. ﭘﻤﭙﺎژ .. و. -. ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري. -. ﻛﺎﻫﺶ. اﻣﻜﺎن. ورود آﻟﻮدﮔﻲ از. ﻣﺤﻞ. ﻫﺎ. ي ﻧﺸﺖ ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎ. -. اﻓﺰاﻳﺶ. ﺑﺎزده. و ﻛﺎراﻳﻲ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ي آب و ﻓﺎﺿﻼب در. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎ.

شرکت خدمات فنی،بازرگانی پیشگام پارسیان - تکنولوژی بدنه سرامیک

بنتونیت ها مواد مونتموریونیتی هستند که به تنهایی در لعاب به عنوان شناور ساز استفاده نمی شوند اما به صورت مخلوط باکلی و یا به مقدار خیلی کم در دوغاب لعاب به منظور .. 8- منیزیم کربنات ( MgCO3 ) یا منیزیم بی کربنات ( Mg(HCO3) ) .. این ماده در فلز کاری، استخراج معدن و صنعت ساخت قطعات ماشین آلات و ساخت قالب کاربرد دارد.

همه چیز در مورد سیستمهای سوخت رسانی خودرو - نواندیشان

12 جولای 2010 . اما ماشين هاي بسيار کمي به اين صورت تجهيز شده اند بنابر گفته ي آزمايشگاه بين المللي Argonne بر اثر استفاده از اتانول تنها در سال 2004 تقريبا 7 تن گاز ... با وجود این اختلاف زیاد در ترکیب و ظاهر فیزیکی زغالها که از معادن گوناگون ذغال و حتی از مقاطع مختلف یک لایه زغال ناشی می شود پیدا کردن یک سیستم.

گزارش يكصد روزه چكيده اي از مهمترين فعاليت ها در دولت دوازدهم.jpg

6 نوامبر 2017 . 8. چکیده ای از مهمترین فعالیت ها در دولت دوازدهم. گزارش یکصد روزه. اشتغال .۱. اجرای برنامه اشتغال فراگیر برای تحرک بخشی به بازار کار با هدفگذاری ایجاد .. ۱۳۹2. ۱۳۹۳. ۱۳۹۴. ۱۳۹5. فصل اول. ۱ _۱۳۹۶. گروه کشاورزی. 3.0. 2.8. 4.7. 4.0. 3.3. 3.1. استخراج نفت و گاز. طبیعی. -30.3. -4.7. 0.3. -0.6. 35.0. 4.7. سایر معادن.

Pre:بالاست راه آهن برای فروش پرت
Next:فک سنگ شکن برای جدا magneti شن و ماسه