انتخاب پیمانکاران در اتیوپی

شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء در شرکت های پیمانکاری .5 ژوئن 2016 . چکیده. در. بسیاری. از پروژه ها پیمانکاران. نقش مدیریتی را اجرا می کنند و پیمانکاران جز مسئولیت های اجرایی پیمانکار اصلی را به عهده می. گیرند. نتیجتا، مدیریت پیمانکاران جز یکی از مهمترین موضوعات در برنامه های مدیریت پروژه می باشد. این تحقیق قصد دارد تا در. خصوص معیارهای انتخاب پیمانکاران جز تحقیقاتی.انتخاب پیمانکاران در اتیوپی,ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧ6 ا کتبر 2013 . ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧ. ﻜﺎر، ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﺖ، زﻳﺮا. ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران از ارﻛﺎن. اﺳﺎﺳﻲ. ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ. ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ. آﻳﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﻮدﺟﻪ. ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،. ﻟﺬا. اﺟﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺎزﻣ. ﻨﺪ وﺟﻮد ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ. ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم.

9 نظرات

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران

ﭼﻜﻴﺪه. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ را اﻳﻔﺎ. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺟﺰء ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت. ﻛﻠﻴﺪي. ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن. ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود . ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف. ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران. ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ. از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﻪ ﺟﻬﺖ. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ. ﺷﺪن. ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه و. ﻛﻤﻴﻨﻪ. ﻛﺮدن. ﻗﺼﻮر و ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﺑﺮ آورده ﻛﺮدن ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن.

COPRAS به منظور رتبه بندي پيمانكاران بكارگيري تكنيك تصميم .

و انتﺨاب ﭘيمانﻜار اصلح. اخو. ﻫد. شد. ﻫدف اين ﺗحﻘيق، رﺗبﻪ بندي ﭘيمانﻜاران ﭘروژه ﻫاي ﻋمراني شهرستان مراغﻪ. است. براي اين. منظور از روش آنتروﭘي. شانون براي ﺗعيين ميزان اﻫميت شاخص ﻫا و. از. مدل ﺗﺼميﻢ گيري چند. شاخﺼﻪ. ) COPRAS. ( براي انتﺨاب. ﭘيمانﻜار اصلح. و رﺗبﻪ بندي ﭘيمانﻜاران. استفاده شده است. داده ﻫاي مورد نياز با استفاده از. ﭘرسشنام.

SID | روشي نوين در ارزيابي پيش صلاحيت پيمانكاران

انتخاب پيمانكار يكي از مسايل مهم مي باشد كه نقش بسزايي در موفقيت و يا عدم موفقيت يك پروژه ساخت دارد. انتخاب پيمانكاران شايسته مي تواند تا حد زيادي احتمال عدم موفقيت را كاهش دهد. انتخاب پيمانكاران معمولا شامل دو بخش پيش صلاحيت پيمانكار و برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار مي باشد. در پيش صلاحيت يكسري معيارها كه مي.

شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء در شرکت های پیمانکاری .

5 ژوئن 2016 . چکیده. در. بسیاری. از پروژه ها پیمانکاران. نقش مدیریتی را اجرا می کنند و پیمانکاران جز مسئولیت های اجرایی پیمانکار اصلی را به عهده می. گیرند. نتیجتا، مدیریت پیمانکاران جز یکی از مهمترین موضوعات در برنامه های مدیریت پروژه می باشد. این تحقیق قصد دارد تا در. خصوص معیارهای انتخاب پیمانکاران جز تحقیقاتی.

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧ

6 ا کتبر 2013 . ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧ. ﻜﺎر، ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﺳﺖ، زﻳﺮا. ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران از ارﻛﺎن. اﺳﺎﺳﻲ. ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ. ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ. آﻳﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﻮدﺟﻪ. ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،. ﻟﺬا. اﺟﺮاي ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺎزﻣ. ﻨﺪ وﺟﻮد ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ. ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم.

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران

ﭼﻜﻴﺪه. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ را اﻳﻔﺎ. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺟﺰء ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت. ﻛﻠﻴﺪي. ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن. ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود . ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف. ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران. ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ. از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﻪ ﺟﻬﺖ. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ. ﺷﺪن. ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه و. ﻛﻤﻴﻨﻪ. ﻛﺮدن. ﻗﺼﻮر و ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﺑﺮ آورده ﻛﺮدن ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن.

COPRAS به منظور رتبه بندي پيمانكاران بكارگيري تكنيك تصميم .

و انتﺨاب ﭘيمانﻜار اصلح. اخو. ﻫد. شد. ﻫدف اين ﺗحﻘيق، رﺗبﻪ بندي ﭘيمانﻜاران ﭘروژه ﻫاي ﻋمراني شهرستان مراغﻪ. است. براي اين. منظور از روش آنتروﭘي. شانون براي ﺗعيين ميزان اﻫميت شاخص ﻫا و. از. مدل ﺗﺼميﻢ گيري چند. شاخﺼﻪ. ) COPRAS. ( براي انتﺨاب. ﭘيمانﻜار اصلح. و رﺗبﻪ بندي ﭘيمانﻜاران. استفاده شده است. داده ﻫاي مورد نياز با استفاده از. ﭘرسشنام.

SID | روشي نوين در ارزيابي پيش صلاحيت پيمانكاران

انتخاب پيمانكار يكي از مسايل مهم مي باشد كه نقش بسزايي در موفقيت و يا عدم موفقيت يك پروژه ساخت دارد. انتخاب پيمانكاران شايسته مي تواند تا حد زيادي احتمال عدم موفقيت را كاهش دهد. انتخاب پيمانكاران معمولا شامل دو بخش پيش صلاحيت پيمانكار و برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار مي باشد. در پيش صلاحيت يكسري معيارها كه مي.

Pre:دست دوم تجهیزات معدن برای فروش در افغانستا�%8
Next:استفاده از مگنتیت در یک معدن شستشو کارخانه