آسیاب توپ عملیات نقش اصل کار

ترویج فرهنگ ایثار اصلی ترین خواسته جانبازان است - روزنامه ایران21 آوريل 2018 . کار می کند با افســـوس می گوید:»خوشـــا به حال شهدا که برنده واقعی. آنها بودند. تعدادی از . هسته های مختلف، سپاه پاسداران انقالب اسالمی متولد شد وبه ایفای نقش در .. می خواهم بگویم رمز پیروزی ما در جنگ. توپ و تانک نبود بلکه فرهنگ اســـالمی. و دینی ما بـــود. من در ایـــن عملیات که. عملیـــات موفقیت آمیـــزی هـــم بـــود و.آسیاب توپ عملیات نقش اصل کار,اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ - شرکت ملی گاز19 ا کتبر 2009 . دﮐﻮراﺳﯿﻮن، وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ، و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . 11. -. اﻧﺒﺎر، اﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﮔﺎزﻫﺎ، ﺟﺎﻣﺪات و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗ. ﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر . 12. -. اﻧﺒﺎر، اﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻓﺮآﯾﻨﺪ، و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮزا در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر. 13. -. ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺿﻄﺮاري و ﺻ. ﺤﻨ. ﻪ ﺣﺎدﺛﻪ . 14. -. ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ اﻓﺮاد اﯾﻤﻨﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ . 15. -. ﻃﺮح، ﺳﺎﺧﺖ. ،. ﺗﻐﯿﯿﺮ. و ﺗﻨﻈﯿﻢ. وﺳﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺪﯾﺪ راه.

24 نظرات

ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﮐﺸﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ. -. ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ. -. ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻮ. -. ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ. -. ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ. -. ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺷﺪﻥ ﺧﻼﻗﻴﺖ. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ .. TRIZ. ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ. ،. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺑﺪﺍﻋﻲ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ. :TRIZ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ . TRIZ.

صنعت چوب و کاغذ - رنگ کاری

رنگ كاري چوب به دلايل مختلفي انجام مي‌شود ، كه مهمترين آنها عبارتند از: زيبايي. پنهان شدن معايب ، قسمت‌هاي خراب و زشت ، جلوگيري از نفوذ حشرات موذي ، رطوبت ، حفاظت در مقابل صدمات و … . براي رنگ آميزي ، رنگ‌هاي مختلفي وجود دارند كه بسته به نوع رنگ آميزي انتخاب مي‌شوند . براي مثال اگر چوبي كه مي‌خواهيم رنگ كنيم خوش نقش باشد و.

اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد و ي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻘﺎ

13 ژوئن 2015 . ﻛﺸﺎورزي ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫـﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ. اي دارد . ﻣﻨـﺎﺑﻊ. اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﺳﻮﺧﺖ. ﻫـﺎي ﻓﺴـﻴﻠﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ. ﻫـﺎي. ﻛﺸﺎورزي، ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺮﺑﻦ ﺧﺎك ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧـﺎك. ورزي، ﺳـﻮزاﻧﺪن. ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ و درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﻲ، داﻣﺪاري و. اﺳﺘﻔ. ﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي. داﻣﻲ، ﺳﺎﺧﺖ و. ﺑﻬـﺮه. ﺑـﺮداري از ﻛـﻮد ﻧﻴﺘـﺮوژن و ﻛﺸـﺖ و ﻛـﺎر ﺑـﺮﻧﺞ. ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ اﺳﺖ. ). 21(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ. ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺎك. ﻫﺎ ﺑـﻴﺶ از.

جاده‌سازی منطقه تاریخی قائن را تهدید می‌کند - ایسنا

18 آوريل 2017 . او با اشاره به گزارش افراد محلی در این عملیات میدانی بیان کرد: نمونه‌برداری‌ها بیشتر تصادفی و گزینشی و کدگذاری‌ها نیز براساس شیوه مصوبه پژوهشکده انجام شد. . قلی‌نژاد همچنین ادامه داد: در مناطق غربی شهرستان یک مجموعه آسیاب شناسایی شد که از سمت شمال غرب به سمت جنوب شرق کوه ها کشیده شده، همچنین 4 حوض انبار.

آسیاب توپ عملیات نقش اصل کار,

صنعت چوب و کاغذ - رنگ کاری

رنگ كاري چوب به دلايل مختلفي انجام مي‌شود ، كه مهمترين آنها عبارتند از: زيبايي. پنهان شدن معايب ، قسمت‌هاي خراب و زشت ، جلوگيري از نفوذ حشرات موذي ، رطوبت ، حفاظت در مقابل صدمات و … . براي رنگ آميزي ، رنگ‌هاي مختلفي وجود دارند كه بسته به نوع رنگ آميزي انتخاب مي‌شوند . براي مثال اگر چوبي كه مي‌خواهيم رنگ كنيم خوش نقش باشد و.

ترویج فرهنگ ایثار اصلی ترین خواسته جانبازان است - روزنامه ایران

21 آوريل 2018 . کار می کند با افســـوس می گوید:»خوشـــا به حال شهدا که برنده واقعی. آنها بودند. تعدادی از . هسته های مختلف، سپاه پاسداران انقالب اسالمی متولد شد وبه ایفای نقش در .. می خواهم بگویم رمز پیروزی ما در جنگ. توپ و تانک نبود بلکه فرهنگ اســـالمی. و دینی ما بـــود. من در ایـــن عملیات که. عملیـــات موفقیت آمیـــزی هـــم بـــود و.

دانشگاه علم و صنعت ایران -

نقش متغیرهای ریزساختاری (ساختار زمینه) بر ذرات رسوبی در فولاد کم فعال (مورد استفاده در رآکتورهای هستهای). محسن اسدی اسدآبادی. دکتر خیراندیش. تأثیر عملیات سه تائی نیتروژن دهی پلاسمائی، آبکاری کروم سخت و نیتروژن دهی پلاسمایی بر خواص سایشی فولاد ابزار گرم کار H11. حسین آقاجانی. دکتر سلطانیه، دکتر محبوبی.

نباید به دانشگاهیان مشکوک بود - دفتر هیئت دولت

25 فوریه 2018 . بتوان نام دانشگاه را بر آن گذاشت باز هم دانشگاه پیرو خواهد بود و نمی تواند نقش . اتفــاق افتاده اســت اما در مورد عدالــت عقب مانده هســتیم، در این تردیدی. نیست، خودمان اعتراف می کنیم، اقرار می کنیم. در زمینه عدالت باید تالش. و کار کنیم. . قــراردادن اصــل 101 قانــون اساســی بــه فضــل الهــی، ارائــه طرح هــا و لوایــح.

اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد و ي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻘﺎ

13 ژوئن 2015 . ﻛﺸﺎورزي ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫـﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ. اي دارد . ﻣﻨـﺎﺑﻊ. اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﺳﻮﺧﺖ. ﻫـﺎي ﻓﺴـﻴﻠﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ. ﻫـﺎي. ﻛﺸﺎورزي، ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺮﺑﻦ ﺧﺎك ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧـﺎك. ورزي، ﺳـﻮزاﻧﺪن. ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ و درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﻲ، داﻣﺪاري و. اﺳﺘﻔ. ﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي. داﻣﻲ، ﺳﺎﺧﺖ و. ﺑﻬـﺮه. ﺑـﺮداري از ﻛـﻮد ﻧﻴﺘـﺮوژن و ﻛﺸـﺖ و ﻛـﺎر ﺑـﺮﻧﺞ. ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ اﺳﺖ. ). 21(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ. ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺎك. ﻫﺎ ﺑـﻴﺶ از.

ه ﺳﺒﺰ ﻫﺎي رﺷﺪي و ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺮ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺷﯿ - بوم شناسی کشاورزی

4 مه 2013 . ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎك. ورزي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺨﻢ در ﺷﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻣﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي. ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎذ. ب، ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ و آﺑﯿﺎري، ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﺎ ﺷﺨﻢ ﺳﻄﺤﯽ در ﻧﯿﻤﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. در ﻧﯿﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ... ﻫـﺎي ﻫـﺮز، ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮي. ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت. ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﺎك داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﮑـﺎران. (. Shabahang et al., 2013. ) ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺑﻘﺎﯾـﺎي.

با سیمای تاریخی و شخصیت حقیقی محمد گل مهمند در تاریخ آشنا شوید .

این جلاد بی رحم تاریخ که با ایفای نقش فعال درسقوط دولت امانی، حایز مقام بس با اعتباری در دولت نادر شاه غدار گردید، واز اعتماد همه جانبۀ انگلیس ها نیز بر خوردار بود، جهت . صالح محمد خان فرقه مشروزیرجنگ کابینۀ جدید امانی، رئیس ارکان ویاورنظامی اش کندکمشرمحمد گل مهمند، که در جنگ استقلال قوماندانی جبهۀ شرقی آن جنگ را بر عهده.

ﻢ ﺷﺸ ي دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ي ﺷﻤﺎره 1396 2

4 فوریه 2012 . ﺳــﺎﻋﺖ ﺗﺤــﺖ ﻋﻤﻠﻴــﺎت. ﭘﻴﺮﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺷﻜﻞ. -1. ﻃﺮﺣﻮاره. ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻮﺷﺶ. دﻫﻲ زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﺎ. -. آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ . 2-2-. آﻣــﺎده ﺳــﺎزي و اﻋﻤــﺎل ﭘﻮﺷــﺶ. زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﺎ. -. آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم .. ﻣـﻮاد اوﻟﻴـﻪ ﺑـﺮ. اﺳﺎس ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ آﺳﻴﺎب. ﻛـﺎري. (. ﺣـﺪود. 3. دﻗﻴﻘـﻪ. ) ﻣﺨﻠـﻮط و. آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ . ﺟﺪول. -1. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘ. ﻮدر اﺻﻠﻲ. Chemical composition. Weight percentage. LOI.

بررسی اثر زبری سطح بر عمر خستگی در فرایند‌ سوراخ‌کاری فولاد سخت

29 دسامبر 2017 . 18, No. 01, pp. 103-110, 2018 (in Persian). بررسی اثر زبری سطح بر عمر خستگی در فرایند. سوراخ. کاری فوالد سخت. امیر راستی. 1. ، محمدحسین صاد. قی. 2 .. ها و کیفیت سطح. حاصل از فرایند ماشین. کاری دارد. در واقع استحکام خستگی به عنوان. اصلی. ترین خاصیت مکانیکی تأثیرپذیر از عملیات ماشین. کاری به.

وکیل مدافع جلاد! / داعشی‌های‌ زمانه و سردار سلیمانی‌های وقت

6 ژوئن 2017 . عده‌ای برای تخریب و تخطئه چهره انقلاب اسلامی، به اکاذیب و وارونه نمایی روی آورده بودند و در این میان پای دهه 60 را هم به میان کشیدند غافل از آنکه با این کار خود در . خسرو زندی از اعضای گروهک منافقین در تشريح عمليات ربودن و شهادت عباس عفت‌روش می‌گويد: «از طرف مسئولان سازمان به تيم ما يک شناسايی داده شد كه فردی كه.

آسیاب توپ عملیات نقش اصل کار,

گزارش فارس از نشست فعالان اقتصادی از نگرانی درباره آشفتگی .

2 روز پیش . براساس این گزارش، توجه به رفع مشکلات پل شهرک صنعتی شرق سمنان، رفع نواقص جاده و آسفالت جاده سمنان به فیروزکوه که نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی . بحث ممنوع‌الخروج شدن ضامن‌ها و بدهکاران بود که مقرر شد درباره این مهم، جلساتی با مسؤولان بانکی برگزار و نسبت به عملیاتی شدن جلوگیری از این اقدم عمل شود.

آشنایی با غول شناور ایرانی که 2 برابر ناوشکن جماران طول و 5 برابر آن .

21 فوریه 2014 . تسلیحات ناو عملیاتی-آموزشی خلیج فارس شامل انواع توپ های مدرن دریایی، موشک های سطح به سطح و کروز نور با برد 120 کیلومتر و موشک پیشرفته قادر با برد بیش . تا کنون برای مأموریت های آموزشی از برخی ناوهای پشتیبانی نیروی دریایی استفاده می شده که با توجه به عدم طراحی آنها برای نقش آموزش، نیاز به ناوی با.

مشخصات، قیمت و خرید گوشی موبایل هوآوی آنر مدل 8 Lite PRA-LA1 دو .

در میان محصولات جدید گوشی هوآوی، مدل «آنر 8 لایت دو سیم‌کارت»(Honor 8 Lite PRA-LA1 Dual SIM) با نمایشگر 5.2اینچی، 16 گیگابایت حافظه‌ی داخلی، سه گیگابایت رم و دوربین . سه گیگابایت رم در کنار این مجموعه‌ی سخت‌افزاری قرار ‌گرفته که مقدار قابل‌توجهی است و می‌تواند در بهبود عملکرد پردازنده، نقش بسزایی ایفا کند.

سرعت ته نشینی ذرات - سنگ شکن

اﺻﻮل ﻛﺎر ﺣﻮض. ﻫﺎي ﺗﻪ. ﻧﺸﻴﻨﻲ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻛﻤﭗ. 4. د. ر ﺳﺎل. 1946. ﻛﻪ. ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻟﮕﻮي. ﺗﻪ. ﻧﺸﻴﻨﻲ ذرات ﻣﺠﺰا را در ﻳﻚ ﺣﻮض ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ اﻳﺪه. آل ﺑﻴﺎن ﻛﺮد. ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ذره در ﺣﺎل ﺗﻪ. دریافت قیمت . خلاصه مقاله: هدف عمليات بازيابي آب در تيكنرها، افزايش غلظت ذرات جامد و بدست آوردن ته ريزي با غلظت بالا و دستيابي به آب شفاف در سرريز مي باشد. اساس همه روش هاي.

Page 1 انگلستان ۴۰ پنس۔ آمریکا ۴۰ سنت ژاپن ۷۰ين فرانسه ۴ فرانك .

طرح جدید برای افزایش ۶ .. رئیس دفتر رئیس جمهور روز سه شنبه با ارسال نامه ای خطاب به نماینده دائم جمهوری و روزنامه «اخبار» تحت عنوان نکردیم، در افغانستان نیز هشدارهای ما سنگ زیرین آسیاب باشیم، . تدوین یک استراتژی کار آمد و مناسب مبتنی بر اثبات و اعمال اقتدار ماجرای حزن انگیز زندگی زیر سقف بازنشسته پاکستان است.

اما در بین ما افغان ها یک رواج است که اگر مادر شوهر کند حقی داشته

آنانیکه شهر کابل را به خاک و خون و آتش مبدل کردند، غرامت جنگ های خانمانسوز شوروی را به روسیه بخشیدند، با قتل عام افشار هزاران هموطن خویش را به دم توپ و گلوله .. با بیطرفئ کامل، حفظ عفت قلم و کلام، جامع بودن مطالب، و سهم گیری دانشمندان ارجمند و صاحب اعتبار و مزید بر همهُ إینها، رعایت همه اصول خبرنگاری است که کار و زحمت.

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی > آزمایشگاههای تخصصی .

تزریق عمودی (Vertical Injection Molding); پرس پنوماتیک (Molding Test Press); کاتر پرس پنوماتیک (Pneumatic Cutter Press); آسیاب سیارهای (Planetary Ball Mill); شبیه ساز شرایط محیطی (رطوبت و دما); (Environmental simulation chamber )Temperature & Humidity)); آون خلا (Vaccume oven); فریزر آزمایشگاهیFreezer.

جدیدترین خبرهای شهر توپ آغاج | خبر فارسی

امام جمعه شهر توپ آغاج افزود: یکی از محسنات و مزایای این کار، ایجاد روحیه و نشاط در بهبودی بیماران است و بیمار با دیدن یک طلبه آن هم در کسوت امام جمعه فوق العاده تحت تاثیر قرار می گیرد و .. فرماندار شهرستان بیجار به نقش همه جانبه و پیشرو خبرنگار تاکید کرد و گفت: خبر از شهرهای بابارشانی، توپ آغاج، حسن آباد و پیرتاج کم داریم.

مراكش

که با تولید منابع علمي و نظریه هاي جدید به خصوص در حوزه ي علوم . گاز( و موقعیت برتر جغرافیایي کشورهاي اسالمي در قاره هاي آسیا و آفریقا. مي تواند به عنوان .. توزیع نیروي کار. 44/6 درصد كشاورزي، 35/5 درصد خدمات،. 19/8 درصد صنعت. سرمایه گذاري. 30/7 درصد از تولید ناخالص ملي. تولد و مرگ. 21/64 تولد و 5/54 مرگ در هر هزار نفر.

Pre:خطرات مرتبط با استخراج از معادن زیرزمینی ز�%B
Next:چرخ مهره خوب