گیاهان برای غربالگری و غیر عادی

آزمایش، تفسیر و هزینه غربالگری سه ماهه اول بارداری - مجله ونوس .6 آگوست 2017 . برای قسمت های جداگانه غربالگری سه ماهه اول مقادیر خاصی داده نمی شود. در عوض، به شما گفته می شود نتایج “طبیعی یا غیر طبیعی” است. در صورت مشکل پزشک با شما صحبت می کند و فاکتورهای خطرناک را بررسی می کند. نتایج غیرعادی آزمایش انجام آزمایشات اضافی تشخیصی را توصیه می کند. مشاور ژنتیک شما در مورد.گیاهان برای غربالگری و غیر عادی,برای غربالگری سه ماهه دوم باید ناشتا بود؟ - نی نی نما5 فوریه 2018 . نتایجات غیرعادی آزمایش نیاز به انجام آزمایش های اضافی برای تشخیص را اعلام می کنند. بهتر است پس از آزمایش کوآد، سونوگرافی انجام شود. اگر آزمایش نتایج غیرطبیعی نشان می دهند استفاده از آمنیوسنتز لازم می شود. پیش از انجام هر گونه آزمایشی با پزشک خود مشورت کنید. سوالات رایج درباره غربالگری سه ماهه دوم.

24 نظرات

آزمایش های غربالگری سه ماهه اول بارداری را بشناسیم - باشگاه خبرنگاران

18 آوريل 2018 . به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تست بارداری خانگی شما مثبت شده و لازم است که یک وقت برای ملاقات با پزشک بگیرید. اگر هنوز پزشک مورد نظر خود را پیدا نکرده‌اید، باید در هر صورت به یک پزشک زنان مراجعه کنید تا مراقبت‌های بارداری را شروع کنید. جلسات ویزیت در سه ماهۀ اول بسیار شبیه هم است و.

بررسی اثر ضد میکروبی چند نوع عصاره مختلف میوه گیاه Pycnocycla .

ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ. ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻆ. ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ. ﺟﺎی. ﺧﻮد را در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ. ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ . ﻟﺬا ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ. ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی. اﺳﺎﻧﺲ. ﻫﺎ و ﻋﺼﺎره. ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری .. دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﺑﻮدﻧﺪ . آﻣﭙﻮل ﻟﯿﻮﻓﯿﻠﯿﺰه ﻣﯿﮑﺮ. -و. ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ. ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺮ ﻫﻮد ﻻﻣﯿﻨﺎرﻓﻠﻮ و در. ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻮﻟﺮ. ﻫﯿﻨﺘﻮن. (Merk, Germany). اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ. و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت.

وجود آلکالوئید در نمونه‌های گیاهی - مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم .

ارزش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺮس ﺗﺴﺖ و اﺳﻜﻦ ﭘﺮﻓﻴﻮژن. ٢٣٧. ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه. ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، دوره. 66. ،. ﺷﻤﺎره. ، 4. ﺗﻴﺮ،. 1387. وﺟﻮد آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ. : روش ﻣﻌﺮف. ﻫﺎي آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ... ﻏﻴﺮ از ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن و ﭼﺎي ﺳﻴﺎه، ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد . ﻧﺘﻴﺠﻪ ردﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ روش. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﺎ. BCG. ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮار. د ﻓﻮق ﻏﻴـﺮ از ﭼـﺎي ﺳـﻴﺎه،. ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد . ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺣﺎوي آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﮔﺰاﻧﺘﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ. ﻣﻌﺮف.

آزمایش غربالگری بارداری را انجام دهید - تبیان

11 دسامبر 2017 . بنابراین انجام آزمایش های غربالگری بارداری را نه تنها به زوج های در معرض خطر این بیماری ها، بلکه به تمام زوج هایی که فرزندی در راه دارند، توصیه می کنیم. اما باید بدانید که جواب های نگران کننده این آزمایش ها به معنی تولد فرزند غیرعادی نیست. این آزمایش ها به هیچ عنوان برای تشخیص بیماری های مادرزادی طراحی نشده اند و.

ﺑﺎﻓﺖ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻨﺪم و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺑﻪ روش ﻏﻴﺮ

ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ روش. ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺸﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻣﺎده. ﺳﺎزي. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﮔﺰﻳﻨﺶ دﻗﻴﻖ رﻳﺰﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﺎي ﺗﺮارﻳﺨﺘ. ﻪ. و ﺑﻪ ﺑﺎززاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن. ﻓﻮق ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ درون ﺷﻴﺸﻪ. اي in vitro. ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ و زﻣﺎن. ﺑﺮ اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﺮارﻳﺰش دو ﮔﻴﺎه ﺗﻚ. ﻟﭙﻪ و ﻣﻬﻢ زراﻋﻲ ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم ﺑﺎ روش. ﺑﻪ. ﻧﺴﺒﺖ آﺳﺎن in planta. اﻧﺠﺎم و. ﻛﺎراﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل ژن آ. ن. ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.

ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ روش - World Health Organization

10 آوريل 2003 . آزﻣﺎﯾﺶ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی. (. آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﮏ. ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان. ﺧﺮدﺷﺪﮔﯽ. •. ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎ. •. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ. •. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه. در(. ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ) .. ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄ. ﯽ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﺒﺎه در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﯿﺎه داروﯾـﯽ در ﺻـﻮرت اﻣﮑـﺎن، ﺗﻬﯿـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت و داده ﻫـﺎی اﺿـﺎﻓﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ آزﻣﻮﻧﻬـﺎی. اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﮏ.

آزمایش غربالگری چهارگانه یا کواد مارکر در بارداری - مجله ونوس - دانشنامه .

2 دسامبر 2017 . در غربالگری چهارگانه یا کوآد مارکر، بالا یا پایین بودن میزان AFP، غیر طبیعی بودن سطح hCG و استریول و همچنین بالا بودن اندازه Inhibin-A خون مادر باردار مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج حاصله در . غربالگری چهارگانه یا کوآد مارکر یک آزمایش عادی است که خطر قابل‌توجهی برای مادر و جنین ایجاد نمی‌کند. نتایج این.

گیاهان غیرعادی (با عکس) - گیاهان - علم را با لذت بیاموزید 020

گیاهان موجودات شگفت انگیزیند. آنها قادرند غذایشان را از طریق فتوسنتز درست کنند و همچنین مواد غذایی میلیون ها موجود زنده دیگر را هم تأمین کنند. اما از نظر برخی، گیاهان ممکن است کسل کننده به نظر برسند. درحالی که واقعاً این طور نیست. یکی از دلایلش این است که گیاهان جالب و غیر عادی ای هم وجود دارند. نمونه هایی که در زیر آورده شده.

برای غربالگری سه ماهه دوم باید ناشتا بود؟ - نی نی نما

5 فوریه 2018 . نتایجات غیرعادی آزمایش نیاز به انجام آزمایش های اضافی برای تشخیص را اعلام می کنند. بهتر است پس از آزمایش کوآد، سونوگرافی انجام شود. اگر آزمایش نتایج غیرطبیعی نشان می دهند استفاده از آمنیوسنتز لازم می شود. پیش از انجام هر گونه آزمایشی با پزشک خود مشورت کنید. سوالات رایج درباره غربالگری سه ماهه دوم.

آزمایش غربالگری بارداری را انجام دهید - تبیان

11 دسامبر 2017 . بنابراین انجام آزمایش های غربالگری بارداری را نه تنها به زوج های در معرض خطر این بیماری ها، بلکه به تمام زوج هایی که فرزندی در راه دارند، توصیه می کنیم. اما باید بدانید که جواب های نگران کننده این آزمایش ها به معنی تولد فرزند غیرعادی نیست. این آزمایش ها به هیچ عنوان برای تشخیص بیماری های مادرزادی طراحی نشده اند و.

: آزمایش واکنشهای گیاه نسبت به نور - دانشنامه رشد

تئوری آزمایش. فتومورفوژنز شامل واکنشهای گیاه نسبت به محرک نوری با جهت غیر اختصاصی و یا محرک نوری است که در یک زمان ویژه بر گیاه تاثیر ندارد. مثال برای فتومورفوژنز ، بی‌رنگ شدن و طویل شدن غیر عادی ساقه‌هاست که در غیاب نور ، رخ می‌دهد. در این آزمایش شما فرصت دارید تا تاثیر نور را بر تشکیل بافتهای گیاهی مطالعه کنید.

گیاهان برای غربالگری و غیر عادی,

فیتوپروتئین آلفا چه نوع آزمایشی است؟ - مجله پزشکی دکتر سلام

30 ژانويه 2014 . آلفا فتوپروتئین (AFP) یک پروتئینی است که معمولا توسط کبد و کیسه زرده کودک در حال رشد در دوران بارداری تولید می شود. سطح AFP بعد از تولد کاهش می یابد. آزمون برای اندازه گیری مقدار AFP در خون انجام می شود.مقادیر نرمال در جنس مرد و زن غیر باردار باید کمتر از 40 میکروگرم / لیتر باشد.محدوده نرمال ممکن است.

اي ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ارﻗﺎم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ارﻗﺎم ﺧﯿﺎر ﻣﻘﺎو - مطالعات حفاظت گیاهان

8 جولای 2017 . 1. ﺧﯿﺎر زراﻋﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﯽ. Cucumis sativus. ﮔﯿـﺎﻫﯽ دو ﻟﭙـﻪ،. دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ ﺑﺎ. 14. ﻋﺪد ﮐﺮوﻣﻮزوم (. 2N=2X=14. ) و از ﺧـﺎﻧﻮاده ﮐـﺪوﺋﯿﺎن. اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي. ﺗﺮﯾﻦ ﺻﯿﻔﯽ. ﺟﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ. در اﯾ. ﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ آن در ﮐﺸﻮر. 92000. ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﺳﺎﻻﻧﻪ. 1,78. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 14(. ). ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﯿﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮ زﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن.

آزمایشگاه دنا

متابولیک نوزدان مشاوره غربالگری بارداری جوابدهی آنلاین مشاوره ژنتیک دانستنی های ژنتیکی · آنچه مادران باردار باید بدانند · راهنمای هفته به هفته بارداری · تست غیر تهاجمی تشخیص پیش از تولد (NIPT) · غربالگری سه ماهه اول · غربالگری سه ماهه دوم (کواد مارکر) · سایر تست های دوران تست های بارداری · آمنیوسنتز · ساعات كاري آزمايشگاه دنا.

آزمایش های غربالگری دوران بارداری - سلام بانو!

28 جولای 2015 . اما باید بدانید که جواب های نگران کننده این آزمایش ها به معنی تولد فرزند غیر عادی نیست. این آزمایش ها قطعاً به هیچ عنوان برای تشخیص بیماری های مادر زادی طراحی نشده اند؛ نتایج غیر طبیعی آن ها به معنای قطعیت نقص مادرزادی درنوزاد نیست، نتایج قطعیت نقص مادر زادی در نوزاد نیست، نتایج غیر طبیعی باید با انجام.

آزمایشگاه سهند: مرکز تخصصی تشخیص طبی و تشخیص ناباروری

آزمایشگاه سهند مرکز تخصصی تشخیص طبی و تشخیص ناباروری.

گیاهان برای غربالگری و غیر عادی,

سونوگرافی جنین - نسخه

1 ژانويه 2017 . ترکیبی از آزمایشات غربالگری با استفاده از سونوگرافی ممکن است در سه ماهه اول انجام شود تا از نقص عضو هایی مثل سندرم داون پیشگیری شود. در آزمایشات . زیر می باشد: وجود مدفوع و یا هوا در روده ها; چاقی; کم بودن غیر طبیعی مایع آمنیوتیک; برخی از موقعیت های جنین; فعال بودن جنین; دراز نکشیدن هنگام انجام آزمایش.

آزمایشگاه سهند: مرکز تخصصی تشخیص طبی و تشخیص ناباروری

آزمایشگاه سهند مرکز تخصصی تشخیص طبی و تشخیص ناباروری.

ژﻧﻮﺗﻴﭗ اﻧﮕﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ 698 ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴﻪ

ﺑﻬﺮه وري اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎر آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﻲ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ( de Herralde et al., 2006. ). در ﻣﻮ ﺗﺎج ﮔﻴﺎه. ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻳﺸﻪ در ﺗﻌﺎدل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎج ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺣﺎﻛﻲ از .. ﺳﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮ. ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻣﻮﺟﻮد. در ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن. ﻣﻠﻲ. اﻧﮕﻮر. اﻳﺮان. واﻗﻊ. در. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﺟﻪ ﻳﻚ اﻧﮕﻮر ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن در اﺳﺘﺎن. ﻗﺰوﻳﻦ. (. Nejatian, 2006 & 2010. ) در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1387. ﺑﺮ. اﺳﺎس. دو ﺻﻔﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮك ﺑﺮگ.

گیاهان برای غربالگری و غیر عادی,

آزمایش های غربالگری دوران بارداری - سلام بانو!

28 جولای 2015 . اما باید بدانید که جواب های نگران کننده این آزمایش ها به معنی تولد فرزند غیر عادی نیست. این آزمایش ها قطعاً به هیچ عنوان برای تشخیص بیماری های مادر زادی طراحی نشده اند؛ نتایج غیر طبیعی آن ها به معنای قطعیت نقص مادرزادی درنوزاد نیست، نتایج قطعیت نقص مادر زادی در نوزاد نیست، نتایج غیر طبیعی باید با انجام.

ﮔﯿﺎه در -6 ﻓﺮاﺑﯿﺎن ژن ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺮﯾﮑﺘﻮﺳﯿﺪﯾﻦ ﺳﯿﻨﺘﺎز - زیست فناوری گیاهان زراعی

12 مارس 2016 . زﯾﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮ زﯾﺴﺘﯽ و ﻧ. ﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي رﺷﺪ. ﺑﯿﺎن اﯾﻦ. ژن. را. اﻟﻘﺎء ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺪار. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮي. در ﮔﯿﺎه. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ. در. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎ، ﺷﻮري و ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﯿﺪ ﺑﺮ روي. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ژن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ. آﺑﺸﺎر ﮐﯿﻨﺎزي و ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ. ﺷﻮد. (. Dutta et al2013 ,. .) اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً آراﺑﯿﺪوﭘﺴﯿﺲ. ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت.

گیاهان چگونه نور را می بینند؟ | مجله زیست فن اخبار زیست فناوری

5 مارس 2018 . با این حال، همچنین می تواند از فرم فعال به حالت پایه غیر فعال مستقل از نور تغییر کند. این فرآیند را می توان بازگشت تاریک نامید. آن می تواند مقدار پروتئین در دسترس در حالت فعال گیاه راتحت تأثیر قرار دهد و بنابراین روی درک نور گیاه تأثیر می گذارد. ? دانشمندان در مطالعات خود تشخیص دادند که در گیاه شاهی دو.

خونریزی های غیر طبیعی رحم، حالا چیکار کنم؟ - نی نی بان

4 آوريل 2018 . الیگومنوره: فاصله دو دوره قاعدگی بیشتر از ۳۵ روز ٢ علل خونریزی غیر طبیعی رحمی اغلب زنان در دوره هایی از زندگی خود نا منظمی در سیکل های قاعدگی را تجربه می کنند کـه مـی توانـد ناشی از اسـترس ، فعالیـت بـدنی شـدید و نـامنظم اسـتفاده از داروهـای جدیـد ( ماننـد آسـپرین ، وارفـارین و داروهای گیاهی ،..) رژیم درمانی و کاهش.

Pre:دنبال ماشین لباسشویی استفاده سنگاپور
Next:همه پارامترها برای آسیاب مواد خام عمودی